*84

فصل اولمقدمه و طرح مسئلهاستفاده از سیستم های رای گیری اینترنتی برای برگزاری انتخابات ملی ، یکی از کاربردهای جدید فناوری اطلاعات است که می توان از آن برای بهبود…

*85

فصل اول: کلیات «به عقیده‌ی من هیچ مذهب دیگری به اندازه‌ی اسلام دچار کج فهمی نشده است».«ماهاتیرمحمد، 1386: 83).1.درآمددر این فصل که کلیات نام دارد هدف آن است که به…

*86

3) سولانوم آجان‌هیری: در برابر یخ زدن مقاوم است و در نواحی شمالی بولیوی پرورش می‌یابد. 4) سولانوم گونیوکالیکس: در کشور پرو کشت می‌شود و گوشت آن زرد رنگ است….

*87

1-3- دیدگاه بهینهسازی رباتهای دوپا ناچار به استفاده از منابع انرژی محدود هستند. در شرایطی که راه رفتن در یک سیکل تکرارشونده در حال انجام است، توجه به مصرف مینیمم…

*88

عنوان علامت اختصاری موقعیت ارابه نسبت به مبدا مختصات در راستاي محور x (m)موقعیت ارابه نسبت به مبدا مختصات در راستاي محور y (m) طول کابلها l (m) فاصلهي بین…

*90

شکل 2-2: نمودار تابع برحسب به ازای ……………………………………..18 جدول 1: مقدار برای به ازای مقادیر مختلف های کوچک…………..19 شکل 5-1: نمودار تابع برحسب ……………………………………………………………………….60 فصل اولمقدمه پس از معرفی مکانیک…

*94

1ـ2ـ2ـ1ـ هاردیم در تحقیقات داخلی……………………………………………………36 1ـ2ـ2ـ2ـ اکثریت اخلاقی در تحقیقات داخلی………………………………………36 1ـ2ـ2ـ3ـ طالبان در تحقیقات داخلی……………………………………………………………..38 بخش سوم: پیشینه نظری 1ـ3ـ پیشینهی نظری………………………………………………………………………….42 1ـ3ـ 1ـ کاستلز…………………………………………………………………………………43 1ـ3ـ 2ـ گیدنز………………………………………………………………………………….45 1ـ3ـ…

*95

عنوان صفحه TOC h z c “جدول (3-” جدول 3- 1 پارامترهای برازش شده برای سه مدل دمای ثابت، جابجایی گاز فرمی و مدل جابجایی گاز فرمی وابسته به انرژی…

*96

مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (49 – 15 ساله) در شهر شیراز به کوشش فاطمه روستا سبک زندگی سلامت محور، منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع…

*97

جدول شماره1-3 : تعداد تیره، جنس و گونه‌ی مربوط به هر کدام از گروه‌های گیاهی………….42 جدول شماره 2-3: لیست غنی‌ترین تیره‌های گیاهان آوندی…………………………………………………45 جدول شماره 3-3: لیست غنی‌ترین جنس‌های گیاهان…