دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق : تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادي

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشكده علوم انساني – گروه حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

گرايش: حقوق خصوصي

عنوان:

تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادي

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر سيد محسن سادات اخوي

استاد مشاور:

جناب آقای دكتر محمدرضا فلاح

زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده

در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانت‎اجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيش‎بيني شده می باشد. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانت‎اجراها تصریح کرده و راهکارهايي جهت اصلاح اين رويه پيشنهاد داده‎اند.

در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانت‎اجراهاي مذکور، نتيجه‎ي طبيعي تقسيم صوري مورد معامله می باشد؛ اعمال مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عين تعهد» می باشد؛ در تقسيم سنتي که مورد معامله منحصراً و الزاماً  در يکي از اقسام سه‎گانه، تعيّن و تشخّص مي‎يابد، اولين و طبيعي‎ترين راه حمايت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، می باشد. بر اين اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زماني قابليت اعمال دارد که ديگر هيچ راهي براي اجرا و اجبار، باقي نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله می باشد و هيچ چيز او را وادار به صرف‎نظر کردن از اين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به مقصود پيشگيري از زيان نمي‎کند، در صورت ورود ضرر نيز نمي‎توان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تکلیف و نه انگيزه‎اي براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بي‎مبالاتي ندارد.

بر‎این مبنا به نظر مي‎رسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانت‎اجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی می باشد. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلکه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظار» متعهدله می باشد. اين موقعيت که داراي اجزا متعددي می باشد، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدي، قابليت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمي‌يابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راه‎هاي گوناگون قابل‎اجرا می باشد و موردي براي نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نيز زیرا حق اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف می باشد بصورت متعارف رفتار کند و در فرضي که مي‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري کند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم مي‎گردد.

مطابق این رویه، ضمن تسهيل و تسریع اجراي قرارداد، انگيزه بي‎احتياطي و بي‌مبالاتي در معامله از هر دو طرف گرفته مي‎گردد.

 

کليدواژه: تحليل اقتصادي، مورد معامله، اجراي جباري، فسخ، مسئوليت قراردادی.


فهرست مطالب

 

عنوان                                               صفحه

مقدمه ………………………………………….. 1

بخش اول: اصول و مبانی تحليل اقتصادي حقوق …………… 5

فصل اول: پيشينه توجه اقتصادي به حقوق ……….. 6

مقدمه: شکل‎گيري و تعريف «تحليل اقتصادي حقوق» ……….. 6

مبحث اول: سير تحولات تحليل اقتصادي حقوق ……….. 10

گفتار اول: منشأ و بستر توجه اقتصادي به حقوق ……… 10

الف- مکتب شکل‎گرايي …………………………… 10

ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرايي و پيدايش مکتب واقع‎گرايي . 11

ج- ريشه‎هاي تحليل اقتصادي حقوق در مکتب واقع‎گرايي …. 13

گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحليل اقتصادي حقوق ……… 14

الف- تأثیر رونالد کاوز …………………………. 14

ب- ساير انديشه‎هاي اقتصادي …………………….. 15

گفتار سوم: جريانهاي توجه اقتصادي به حقوق ………… 16

الف- توجه نويسندگان دانشگاه شيکاگو …………….. 16

ب- ديدگاه ريچارد پازنر ……………………….. 18

مبحث دوم: مباني توجه اقتصادي به حقوق …………. 20

گفتار اول: مباني نظري …………………………. 20

الف- تعريف علم اقتصاد ………………………… 21

ب- مفاهيم بنيادين ……………………………. 23

ج- مفهوم و مبناي حقوق ………………………… 24

1-  تعريف کارآيي ……………………………… 25

2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26

2-1. معیار پارتو ……………………………… 26

2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29

گفتار دوم: مباني اقتصادي ………………………. 31

الف- کمبود ………………………………….. 31

1- عدم قطعيت يا عدم ثبات «‌کمبود» ………………… 32

2- نسبي بودن «کمبود» ………………………….. 32

ب – تئوري رفتار معقول ………………………… 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ج- ابهام يا عدم اطمينان يا خطر ………………… 34

فصل دوم: نقد و تعديل توجه اقتصادي به حقوق ….. 35

مبحث اول: محدوديت‎ها و نارسايي‎هاي تحليل اقتصادی حقوق         35

گفتار اول: نقد جنبهي اثباتي ……………………. 35

الف- نقد روش‎شناسي ……………………………. 36

ب- انتقاد از سلطه‎گري فکري …………………….. 36

ج- نقد مباني نظری و اقتصادی …………………… 37

1- نقد مبنا و هدف بودن کارايي …………………… 37

1-1. تعديل تأثیر کارايي ………………………….. 38

2- نقد تئوري رفتار معقول ……………………….. 39

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری ……………. 42

مبحث دوم: تأثیر و اهميت کنونی تحليل اقتصادي حقوق .. 44

گفتار اول: کارکردهای تحليل اقتصادی حقوق …………. 44

الف- تحليل و پيش‎بيني آثار قوانين ………………. 44

ب- اصلاح نظام حقوقي و تجويز قوانين ……………… 45

گفتار دوم: اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران .. 46

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46

الف- تفسير صحيح قوانين ……………………….. 47

1- تفسير حقوق اسناد تجاري ………………………. 47

2- تفسير حقوق شرکت هاي تجاري ……………………. 48

3- تفسير قواعد راجع به حق العملکاري ………………. 49

ب- اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد …………. 50

1-  قانون کار و قانون تأمين اجتماعي ………………. 50

2- خسارت تأخير تأديه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحليل اقتصادي مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبيين مورد معامله با توجه سنتی و اقتصادي        54

مبحث اول: تبيين و نقد نگاه سنتي به مورد معامله .. 56

گفتار اول: تعاريف اصطلاحات مرتبط ………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخيص تقسيمات مختلف مورد معامله و مبناي آنها         59

الف- تقسيم‎بندي‎هاي مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسيم از حيث ماهيت …………………………. 59

2- تقسيم از حيث خصوصيات نوعي و شخصي ………………. 60

3- تقسيم از جهت وضعيت منطقي …………………….. 60

ب- مبناي تقسيم مورد معامله به معين و کلي ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقي به مورد معامله ………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعي طرفين ……………….. 64

ج- عدم کارآيي اقتصادي و تعارض با اصول اقتصادي …… 65

مبحث دوم: تعيين موضوع معامله براساس تحليل اقتصادي«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادي قراردادها ……….. 68

الف- اهداف اقتصادي حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجراي معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبي …………………………. 69

3- کاستن از هزينه‎هاي معاملاتي ……………………. 70

4- بازداري طرفين از بي‎احتياطي در فرآيند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادي قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحليل اقتصادي تشکيل معامله …………… 72

الف- تأثیر بافتهاي نهادي سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکميل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمراني بنگاه ……………………………… 78

3- تأثیر سازمان توليد و بازار کالاها در امکان جايگزيني …. 80

ب- مبناي تشکيل معامله؛ مطلوبيت به جاي عين ………. 81

گفتار سوم: «موقعيت قراردادي مورد انتظار» به عنوان مورد معامله        84

الف- لزوم ماليت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعيت قراردادي» و ماليت داشتن آن …….. 86

ج- شناسايي موقعيت قراردادي ……………………. 87

د- ضابطه‎ي نهايي: موقعيت قراردادي مورد انتظار ……. 88

1- اجراي موقعيت قراردادي مورد انتظار ……………… 90

2- کارايي اقتصادي نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عين معين؛ استثناي بر اصل …………… 94

فصل دوم: تأثير تبيين اقتصادي مورد معامله بر ضمانتاجراهاي آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجراي اجباري ……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبناي نظريه اجبار به انجام عين تعهد          99

الف- مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظريه اجراي اجباري …………………. 99

گفتار دوم: معضلات فراروی نظريه اجرای اجباری ………. 100

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرري بودن نظريه اجراي اجباري …………………. 101

3- افزايش حجم دعاوي و پرونده‎هاي قضايي …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پيش‎بيني حق فسخ هم‎عرض اجراي اجباري ……………… 102

2- خيار تأخير، تقاص، اختيار متصدي حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسير نوين از اصل لزوم و التزام در قراردادها          104

گفتار سوم: تأثیر موضوع تهد در تعيين ضمانت اجراهاي نقض قرارداد     …………………………………………….. 106

الف- تأثير نظريه موقعيت قراردادي موردانتظار بر ضمانت‎اجراي اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارايي اقتصادي موقعيت قراردادي مورد انتظار در ارتباط با اجراي اجباري ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110

الف- مبناي حق فسخ ……………………………. 110

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: تأثیر حق فسخ در تحقق کارايي اقتصادي …….. 111

گفتار سوم: جايگاه حق فسخ در ارتباط با موقعيت قراردادي مورد انتظار    …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئوليت قراردادي …………………… 116

گفتار اول: تحليل اقتصادي ضرر و شرايط ضرر قابل جبران . 117

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت هاي ناشي از انتظار …………………….. 117

ب- تحليل اقتصادي شرايط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابليت پيش‎بيني ضرر …………………………. 119

2- کاهلي زيان‎ديده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زيان‌ديده و نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار …………………………………………….. 120

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجيه اقتصادي قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادي ايران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار 122

نتيجه ………………………………………….. 125


مقدمه

بررسي تاريخ تحول حقوق قراردادها حاکي از آن می باشد که مي‎توان مکتب‎هاي ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادي، حقوق بشري و اقتصادي، دسته‎بندي نمود. از ديدگاه مکتب سنتي، انعقاد قرارداد زماني صورت مي‎گيرد که اراده‎هاي طرفين با هم برخورد کنند و به صورت يک اراده مشترک درآيند. اين مکتب، يک نگاه بسيار خشک و ابتدايي را نسبت به مفهوم ايجاب در نظر دارد: ايجاب، براي اين که معتبر باشد بايد کامل و حاوي تمام شرايط اساسي و جوهري انعقاد عقد باشد. علاوه بر اين، براي انعقاد قرارداد، ايجاب بايد به گونه کامل پذيرفته گردد و هر نوع پاسخ به آن، رد ايجاب محسوب مي‎گردد. همين که ايجاب پذيرفته گردد، علي‎الاصول، اثر عقد حاصل مي‎گردد و نيازي به تشريفات ديگر نيست. البته، اراده طرفين نبايد معيوب باشد و مهمترين عيوب اراده عبارتند از اشتبا، تدليس و اکراه.

ازديدگاه مکتب سنتي، قرارداد در مرحله تفسير، قانون طرفين به شمار مي‎رود و طرفين ملزم به توافق خود هستند. در نتيجه دادرس در مقام تفسير وظيفه دارد به گونه دقيقي مفاد قرارداد را به کار گيرد. در اين مکتب يک اصل راهبردي هست که از تعريف عقد و شيوه‎هاي انعقاد آن ناشي مي‎گردد: دادرسی بايد قصد مشترک طرفين را براي تعيين قلمرو دقيق همکاري قراردادي در نظر گيرد. از يک سو، دادرس بايد اراده واقعي را در بررسي قصد مشترک، مورد توجه قرار دهد و از سوي ديگر ، بايد اراده طرفين را در زمان واحد و مشخص که همان زمان انعقاد قرارداد می باشد، بررسي نمايد. يعني فرض مي‎گردد که در اين زمان اراده‎ها با هم برخورد نموده‎اند.

نظريه سنتي در مرحله سقوط و تعديل قراردادها، انعطاف کمتري دارد، زيرا قرارداد را ساخته طرفين  مي‎داند که طرفين آن نمي‎توانند از اجراي آن امتناع ورزند؛ تنها بر مبناي نظريه حوادث پيش‎بيني‎نشده، اجازه تعديل قرارداد، داده شده می باشد. بر اساس مکتب ارشادي، دولت مجاز می باشد در روابط خصوصي مردم، دخالت کند. دولت براي برقراري تعادل معين بين طبقات اجتماعي، حمايت از طرف ضعيف يا به مقصود ديگري که نفع عمومي دارند، در روابط قراردادي دخالت مي‎نمايند. از اين نظر، مفهوم قرارداد ارشادي ناظر به عقدي می باشد که قانون‎گذار شروط آمرانه معينی را بر طرفين آن تحميل مي‎کند. اين شروط، خودبه‎خود و بدون اين‎که طرفين بتوانند برخلاف آنها توافق کنند، بر آنان تحميل مي‎گردد. براي نمونه، قراردادهاي کار، مصرف و بيمه از اين نوع قراردادها هستند. در اين قراردادها، طرفين تنها در پذيرش قرارداد آزادند و مفاد پيمان توسط قانون تعيين مي‎گردد. در صورتي‎که در جريان اجراي قرارداد، مساله‎اي پيش‎آيد، طرفين براي تعيين قلمرو تعهدات متقابل خود بايد به قانون مراجعه کنند. به اين ترتيب، دادرس براي تفسير يک قرارداد، نه به قصد مشترک طرفين، بلکه به قانون  و اهداف آن مراجعه مي‎کند. در فرضي هم که قانون راه‎حلي ندارد، دادرس به عنوان قانونگذار واقعي و مهندس اجتماعي اقدام مي‎کند و راه‎حلي را بر پايه تعادل منافع طرفين بر مي‎گزيند.

اما در چند دهه گذشته، انديشه‎هاي زيادي درمورد اعمال اقتصاد، در زمينه حقوق قراردادها ابراز شده می باشد. امروزه تقريباً پذيرفته شده که حقوق، دانشي مستقل نيست و وابستگي نسبي به ساير علوم دارد. به همين علت، با گذشت زمان به شمار مکاتب ابزارگرا و مطالعات ميان‎رشته‎اي در علم حقوق افزوده مي‎گردد. در اين ميان، جنبش «حقوق و اقتصاد» از حرکتهايي می باشد که در دهه‎هاي اخير، در اختصاص مطالعات حقوقي به خود، توفيق زيادي کسب کرده می باشد و به همين علت می باشد که از آن به عنوان مهم‎ترين تحول در دانش حقوق، در قرن اخير ياد مي‎گردد. به اذعان همه نويسندگان، سنگ بناي جنبش حقوق و اقتصاد و يا به عبارتي آن‎چه امروزه به «تحليل اقتصادي حقوق» معروف شده می باشد، توسط رونالد کاوز اقتصاددان و استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شيکاگو با چاپ مقاله معروف «مساله هزينه اجتماعي» گذاشته گردید. کاوز در نظريه خود به دنبال اين مطلب می باشد که جهان حقوق بايد با در نظر داشتن ابعاد و جنبه‎هاي اقتصادي‎اش تحليل گردد. انديشه‎اي که بعدها توسط ريچارد پازنر تعميم داده گردید و اين‎گونه عنوان گردید که بسياري از نهادها و قواعد حقوقي را مي‎توان تلاشي جهت تخصيص بهينه منابع دانست. پازنر معتقد بود که با در نظر داشتن کمبود منابع از يک‎سو و نيازهاي نامحدود بشر از سوي ديگر، ضروري می باشد تا اين منابع محدود به بهترين شکل ممکن يعني بصورت کارآمد، تخصيص يابند لذا قواعد حقوقي بايد با هدف رسيدن به کارايي بيشتر تنظيم گردند.

در پي اين ادعا، بحث‎هاي فراواني در دهه 80 بين حقوقدانان در ارتباط با مفهوم کارايي به عنوان مبنا و هدف علم حقوق، ايجاد گردید.

مکتب تحليل اقتصادي حقوق بعد از دو دوره شکل‎گيري (1973- 1958) و اوج و پذيرش همگاني (1980- 1973)، از اواخر دهه 1980 به بعد، مورد انتقاد برخي از حقوقدانان قرار گرفت. عمده انتقادات به ادعاي پازنر مبني بر اينکه مبنا و هدف قواعد حقوقي بايد کارايي اقتصادي باشد، مربوط بود اما امروزه تقريباً ميان طرفداران و منتقدان مکتب تحليل اقتصادي حقوق اين مسئله مورد اجماع می باشد که در زمينه‎هايي از حقوق که هدف آن کسب سود بيشتر همراه با هزينه کمتر و يا تخصيص مناسب و مطلوب منابع محدود می باشد، کارايي اقتصادي، با عدالت، منطبق مي‎گردد و مي‎تواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه، مطرح گردد.

يکي از شاخه‎هاي حقوقي که بصورت برجسته، منطق سود–‎‎زيان  در آن حاکم می باشد و زمينه مساعدي براي اعمال تحليل اقتصادي هست، مبحث معاملات و قراردادها می باشد. پايه اصلي قرارداد، اقتصاد و فايده اقتصادي می باشد؛ زيرا طرفين به اين دليل به قرارداد رضايت مي‎دهند که آن را براي خود سودمند مي‎دانند. امروزه، ديگر، معامله به عنوان يک ارتباط حقوقي دوطرفه نيست، بلکه وسيله توزيع دوباره ثروت به شمار مي‌رود؛ به گونه‎اي که موجب انتقال کالاها و خدمات، از اشخاصي که ارزش کمتري قائل هستند به کساني مي‎گردد که ارزش بيشتري براي آن‎ها مي‎شناسند و به اين ترتيب، رفاه کلي ناشي از آن منابع افزايش مي‎يابد و منابع، به خوبي تخصيص مي‎يابند. از ديدگاه اقتصادي، تخصيص منابع از طریق بازار، بر دخالت دولت ترجیح دارد. پس دولت غیر از در صورت نارسایی بازار، نباید در قراردادهای مردم دخالت نماید. بر اساس این نظریه، آزادی قراردادی موجب جابه‎جایی آزاد کالاها و خدمات و سرمایه‎گذاری در جامعه می‎گردد و منابع کمیاب و محدود به باارزش‎ترین محل‎ها اختصاص می‎یابند.

در تحلیل‎های اقتصادی از قرارداد، همانند مکاتب سابق، اصل بر رضایی بودن معاملات می باشد. منتها سخت‎گیری دیدگاه اقتصادی به اندازه مکاتب سنتی نیست. از نظر اقتصادی، لزومی به تعیین کلیه‎ی شروط اساسی قرارداد نیست. برای نمونه، ثمن را می‎توان با تغییرات اقتصادی، معین نمود در حالی که به موجب قواعد سنتی، تعیین ثمن برای تحقق عقد، ضروری می باشد.

برخلاف نظریه‎های سنتی که ارزش زیادی را برای منابع رسمی قائل بودند، در تحلیل اقتصادی حقوق بر تعاملات حقوقی افراد، به خصوص مفهوم بازار تکيه مي‎گردد.

به گونه اختصار، از ديدگاه اقتصادي معامله، نهادي اقتصادي، با اهدافي اقتصادي و سودجويانه می باشد؛ لذا بايد نگاهي متناسب با طبيعت و هدف اين نهاد حقوقي- اقتصادي بر قواعد آن حاکم باشد.

نگاهي گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ايران، حاکي از آن می باشد که نگاه غالب، نگاهي صوري و شکلي می باشد، هرچند که در برخي موارد جزئي، ملاحظات اقتصادي نيز رعايت شده می باشد. قانون مدني، در يک تقسیم کاملاً منطقي، مورد معامله را به معين و کلي تقسيم نموده و به دنبال آن، خودبه‎خود و به صورت طبيعي ضمانت‎اجراهاي حمايت از اين موضوع قرارداد، شکل گرفته‎اند. اين نگاه صوري به يک نهاد اقتصادي، آثار و نتايج اقتصادي منفي بسياري را باعث شده می باشد. عدم اجرا يا عدم امکان اجراي بسياري از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادي و تجاري همچون اصل سرعت در معاملات، درگيرشدن دستگاه قضايي و… مانند اين موارد می باشد.

آن‎چه در اين پژوهش خواهد آمد، انتقاد از اين نگاه شکلي به يک نهاد اقتصادي و ارائه تحليلي مناسب از مورد معامله و ضمانت‎اجراهاي آن، با بهره گیری از روش و اصول مکتب تحليل اقتصادي حقوق می باشد. بر اين اساس، لازم به نظر مي‎رسد که آغاز به مباني و اصول اين گرايش و امکان اعمال آن در نظام حقوقي ايران پرداخته گردد و در بخش دوم به ارائه تحليل اقتصادي از موضوع معامله اقدام گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :173 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***