فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

در رشته ی حقوق خصوصی

دانشکده ی حقوق

عنوان:

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

استاد راهنما:

دکتر علی رضا باریکلو

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم تقی زاده

دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

شهریور ماه 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

مانند ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران می باشد. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه می باشد. این مسئولیت ممکن می باشد مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت اقدام می گردد. به گونه ای که در بعضی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در بعضی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت عیان می باشد.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که بایستی در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین بایستی جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به طرفداری از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر معروف، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته می باشد اما در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.

 

کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

اظهار مسأله و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 2

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 2

سابقه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

كاربردهاي متصور از تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

مراجع بهره گیری كننده از نتيجه ی پایان نامه………………………………………………………………………………………………… 4

روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

روش و ابزار گرد آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 4

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 4

قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)……………………………………………………………………………………………………. 5

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 5

سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

فصل اول: کلیّات

گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول: مسئوليت مدني………………………………………………………………………………………………………………….. 7

الف) مسئوليت قراردادي…………………………………………………………………………………………………………… 13

ب) مسئوليت قهري………………………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: اركان تحقق مسئوليت………………………………………………………………………………………………………… 19

بند اول: اركان تحقق مسئوليت قهري………………………………………………………………………………………………. 19

الف) فعل زيانبار (فعل زیانبار، ترك فعل)…………………………………………………………………………………… 20

ب) ورود ضرر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ج) ارتباط ی سببيت………………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند دوم: اركان تحقق مسئوليت قراردادي………………………………………………………………………………………… 24

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………….. 24

ب) تخلّف از تعهد…………………………………………………………………………………………………………………… 26

ج) ورود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

د) ارتباط ی سببیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 29

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئوليت مدني…………………………………………………………………………………………….. 29

بند اول: مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………….. 30

الف) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ب) خطر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

ج) استناد………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

د) تضمین حق…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

بند دوم: اهداف مسئوليت مدني……………………………………………………………………………………………………… 36

الف) جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب) بازدارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ج) حفظ نظم در جامعه……………………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار چهارم: تعدّد يا وحدتِ نظام مسئوليت ها……………………………………………………………………………………. 41

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند اول: نظريه تعدّد نظام مسئوليت ها…………………………………………………………………………………………….. 41

الف) تفاوت در هدف……………………………………………………………………………………………………………….. 42

ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئوليت…………………………………………………………………………………………… 44

ج) تفاوت در تأثیر اراده…………………………………………………………………………………………………………… 45

د) تفاوت در تقصير………………………………………………………………………………………………………………….. 46

ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 50

و) تفاوت در طریقه مطالبه ی خسارت…………………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئوليت ها……………………………………………………………………………………. 62

الف) وحدت مبنا و منبع…………………………………………………………………………………………………………… 62

ب) وحدت هدف…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

ج) واحد بودن مفهوم تقصير……………………………………………………………………………………………………… 65

د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68

ه) تشريفات يكسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73

و) آثار يگانگي نظام مسئوليت ها……………………………………………………………………………………………….. 74

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

 

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83

الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83

ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95

گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98

بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99

بند دوم: لزوم رعايت توانايي و هزينه هاي اقدام زيانبار…………………………………………………………………… 100

گفتار سوم: شيوه هاي خاص جبران خسارت قراردادي……………………………………………………………………… 101

بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102

بند دوم: حق خيار………………………………………………………………………………………………………………………. 104

بند سوم: بطلان يا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105

بند چهارم: تعيين وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112

الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113

ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115

د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118

گفتار پنجم: جبران خسارت مادي…………………………………………………………………………………………………….. 119

بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121

بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131

 

مقدّمه

 

اظهار مسأله و اهمیت پژوهش

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص می باشد، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت می باشد از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده می باشد اما در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده می باشد و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم می باشد وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی بایستی دارای شرایط ویژه ای باشد.

پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن گردد وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی هست که در این پژوهش بدین موضوع پرداخته می گردد.

به گونه معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری می باشد که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی می باشد که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن می باشد که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود اقدام می نمود، به آن شرایط دست می پیدا نمود. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت هست که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این پژوهش این سئوالات مطرح می باشد که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

پرسش اصلی پژوهش

  1. جبران چگونه محقق می گردد و آیا جبران سبب مملّک به شمار می رود؟ به بیانی دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق می باشد یا طرفداری کننده می باشد؟

 

پرسش های فرعی پژوهش

  1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
  2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی می باشد: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

 

فرضیات پژوهش

جبران خسارت  زمانی محقق می باشد که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه طرفداری کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده می باشد. جبران خسارت معمولاً  به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری  غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده می باشد. بر خلاف نظر معروف، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت می باشد. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست اما مسئولیت قراردادی  به آینده نیز نظر دارد.

 

سابقه و ضرورت انجام پژوهش

سابقه ی پژوهش

با در نظر داشتن مطالعه هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد مطالعه قرارداده باشد، پیدا نمود نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب های خود به صورت اختصار راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.

مانند، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به مطالعه تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته می باشد.

 

ضرورت انجام پژوهش

ضرورت انجام این پژوهش از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که مانند عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت تأثیر دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت می باشد یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.

 

اهداف انجام پژوهش

هدف از انجام این پژوهش این می باشد که گامی در جهت  طرفداری از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به گونه کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع پژوهش، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.

 

كاربردهاي متصور از تحقيق

طرفداری از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، بهره گیری ی دانشجویان و محققان از نتایج پژوهش، مانند کاربردهای متصوّر از این پژوهش می باشد.

 

مراجع بهره گیری كننده از نتيجه ی پایان نامه

مراجع بهره گیری کننده از نتایج این پژوهش عبارتند از مرکز پژوهش های مجلس برای انجام تحقیقات جهت مطالعه طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس برای تصویب، اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه، دیوان عالی کشور، دادگاه های عمومی (حقوقی و جزائی) و دانشجویان.

 

روش انجام پژوهش

روش و ابزار گرد آوري اطلاعات

پس از مطالعه ی منابع اصلی شامل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و آرای قضائی و سپس فیش برداری، آن ها را دسته بندی می نمایم. لذا از فیش برداری به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات بهره گیری خواهد گردید. پس، روش انجام این پژوهش، روش کتابخانه ای می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

با در نظر داشتن نوع پژوهش، نیازی به بهره گیری از روش های آماری و غیره وجود ندارد. زیرا قسمت اعظم پایان نامه به روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام خواهد گرفت، پس از مطالعه ی مطالب گردآوری شده و دسته بندی آن ها اختلافات و اشتراک ها را مشخّص خواهیم نمود و استدلالات حقوقی و استنتاجات را مبنای تحلیل اطلاعات قرار خواهیم داد. پس روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوق انجام می گردد.

قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)

این پژوهش با تمرکز بر حقوق عصر حاضر، اکثراً به تحلیل جبران ها در حقوق خصوصی ایران خواهد پرداخت. عنداللزوم از دستاوردهای نظام های حقوقی دیگر نیز بهره گیری خواهد گردید.

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه و زیرا عمده ی مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، به تبع جامعه ی آماری وجود نخواهد داشت.

سازماندهی پژوهش

این پژوهش در دو فصل به تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی اختصاص یافته می باشد. در فصل اول در چهار گفتار به ترتیب کلیات، ارکان تحقق مسئولیت، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها مورد مطالعه قرار گرفته زیرا ضروری بود که کلیات بحث و قلمرو آن معلوم گردد. فصل دوم نیز  که به اصل جبران اختصاص یافته می باشد در پنج گفتار به ترتیب آثار خاصّ جبران خسارت، حق جبران خسارت، شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی، خسارات معنوی و شیوه های جبران آن و نهایتاً خسارات مادی و شیوه های جبران آن مورد مطالعه قرار گرفت.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :132  صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***