جدید: پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

استاد راهنما:

دکتر اسداله امامی

استاد مشاور:

دکتر محمد باقر پارساپور

زمستان/89

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این پژوهش با مطالعه قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردي تصریح گردیده می باشد. هدف از انتخاب این پژوهش بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. مانند بحثهايی که در این پژوهش مطرح گردیده سند رسمي می باشد كه از منظر دفاتر اسناد رسمي بحث گرديده و مورد دیگر، حق انتفاع می باشد که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این پژوهش به آن تصریح شده می باشد. ازجمله نتایجی که این پژوهش به آن رسیده، این می باشد که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبيل (كه تابع مقررات خاص مي‌باشد) بایستی بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص ساير اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با در نظر داشتن مزایا و آثار حقوقي سند رسمی بهتر می باشد که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حيازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) مستقر می گردد و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمري، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده می باشد و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده می باشد. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و پژوهش زیادی باشد که بایستی توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و مطالعه گردد و به تبع آن کاستي های این پژوهش نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.

کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

مقدمه. 1

فصل نخست – کلیات… 8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث نخست- تعريف حق انتفاع و فرق آن از مالکیت منفعت… 8

گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : 9

گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : 11

گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: 13

گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم. 14

گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به گونه عام و از لحاظ حقوق ثبت) 15

مبحث دوم – اقسام حق انتفاع. 20

گفتار نخست – عمری.. 21

گفتار دوم – رقبی.. 22

گفتار سوم – سکنی.. 22

گفتار چهارم –  حبس مطلق.. 23

گفتار پنجم – وقف… 24

گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات… 24

مبحث سوم – موضوع حق انتفاع. 25

گفتار نخست – اموال مادی.. 26

گفتار دوم – اموال غیرمادی.. 28

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی اقدام واگذاری حق انتفاع. 33

گفتار نخست – اقدام حقوقی واگذاری حق انتفاع. 33

گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع. 37

گفتار سوم  – مطالعه قبض و اثر آن در حق انتفاع. 38

گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع. 40

گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث… 42

فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 50

مقدمه. 50

مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع. 51

گفتار نخست – به موجب عقد جایز. 51

گفتار دوم – به موجب عقد لازم. 54

گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد. 56

گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) 60

مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 62

گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی.. 62

بند نخست  – تفاوت معاملات املاك ثبت شده و املاك در جريان ثبت… 64

بنددوم – ضرورت قانوني ثبت اسناد راجع به واگذاري حق انتفاع. 71

بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) 76

بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی.. 78

گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 91

بند نخست – سند عمری.. 92

بند دوم – سند رقبی.. 93

بند  سوم – سند سکنی.. 93

بند چهارم – سند حبس مطلق.. 93

بند پنجم – سند وقف… 94

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند ششم – سند صلح (عمري – رقبي – سكني) 94

بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی.. 99

مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 99

گفتار  نخست – احراز هویت… 100

گفتار دوم – احراز اهلیت… 100

گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع. 102

گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند. 103

مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظيم و ثبت اسناد رسمي.. 103

گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهيهاي لازم. 104

گفتار دوم – احراز مالکیت… 104

گفتار سوم –  شرايط مال مورد انتفاع ‌ 105

گفتار چهارم – ‌مندرجات سند مربوط به واگذاري حق انتفاع. 106

فصل سوم – آثار حقوقي تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع. 110

مقدمه. 110

مبحث نخست – مقايسه اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي و عادي راجع به واگذاري حق انتفاع  114

گفتار نخست – اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي واگذاري حق انتفاع. 121

گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادي و سند رسمي.. 123

گفتار سوم – ضمانت اجراي اسناد رسمي راجع به واگذاري حق انتفاع. 124

مبحث دوم- قدرت اجرايي سند رسمي واگذاري حق انتفاع. 125

گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمي.. 125

گفتار دوم – صدور اجرائيه نسبت به مفاد اسناد رسمي.. 127

مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی.. 129

گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین.. 130

بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. 131

بند دوم – امكان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. 133

بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. 134

گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث… 134

نتیجه گیری.. 139

پیشنهادات… 141

فهرست منابع. 142

الف. فهرست منابع فارسي.. 142

  1. کتاب ها 142
  2. مقالات… 145

ب. فهرست منابع عربي : 146

ضمایم. 147

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :168 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***