دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد حقوق: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر بهشید ارفع نیا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد بهمنی

بهار 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن می باشد. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده می باشد و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری می باشد که در خانواده پدید آمده می باشد. یکی از مسایل مهم که امروزه بایستی بیشتر مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان پیش روی همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان بایستی به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در مطالعه در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده می باشد و همچنین در شرایط خاص دولت ها بایستی خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد طرفداری قرار دهند. به بیانی دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به مطالعه آن خواهیم پرداخت.

این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی می باشد و به صورت روشمند به تحلیل و مطالعه کتب و متون مربوط به موضوع پژوهش می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با مطالعه آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.

نتایج حاصله را به این شکل می توان بیان نمود که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز بعضی از تکالیف والدین در قانون به گونه صریح اظهار نشده می باشد و بعضی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته می باشد، احساس می گردد.

واژگان کلیدی

تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی


 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه. 1

هدفهای پژوهش. 2

سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( اظهار روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) 3

فرضیه ها 3

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 3

فصل اول: مبانی و مفاهیم. 5

مبحث اول : کودک.. 6

گفتار اول : تعریف کودک از ديدگاه فقه و قانون مدني و قانون مجازات اسلامی.. 6

بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه. 6

بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی.. 7

بند سوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مدنی.. 8

گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی.. 9

مبحث دوم: منابع حقوق کودک.. 11

گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو. 11

گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل. 11

بند اول : تاریخچه. 12

بند دوم : اصول اعلامیه. 14

بند سوم : مطالعه اعلامیه. 15

گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل. 17

بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون. 17

بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک.. 20

الف

الف : تعریف حق شرط.. 21

ب : مطالعه حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک.. 22

ج : حق شرط کشورهای اسلامی.. 24

د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. 24

مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق. 26

گفتار اول: تعریف حقوق. 26

گفتار دوم : تعریف حق. 27

بند اول: حق در لغت.. 27

بند دوم: حق در اصطلاح. 29

گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن. 31

فصل دوم : حقوق کودک بر والدین.. 35

مبحث اول : حقوق غیر مالی.. 36

گفتار اول: حق حیات.. 36

بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک.. 37

بند دوم: حق حیات در اسلام. 40

گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت.. 43

بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران. 43

بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی.. 47

1-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت.. 47

الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش… 48

ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 48

ج) کنوانسیون حقوق کودک.. 48

د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی.. 48

ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر. 49

2- حق آموزش کودک.. 49

3- حق دسترسی کودک به اطلاعات.. 50

3-1برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات» 51

3-2حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام. 53

گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت.. 54

بند اول : حق بر هویت.. 56

بند دوم: زمینه هاي شناسایی حق کودك بر هویت در غرب.. 56

1-کنوانسیون حقوق کودك.. 57

2-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزاديهاي اساسی.. 59

3-سایر اسناد بین المللی.. 60

الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی.. 60

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 60

ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر. 60

گفتار چهارم : حق آزادی مذهب.. 61

بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران. 62

بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی.. 63

گفتار پنجم : حق حضانت.. 64

بند اول : مفهوم حضانت.. 65

بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت.. 72

بند سوم: پایان حضانت.. 73

بند چهارم: مطالعه حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه  77

1-کنوانسیون حقوق کودک.. 77

2-کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان. 77

3-حضانت در حقوق فرانسه. 79

مبحث دوم : حقوق مالی.. 81

گفتار اول: نفقه. 83

بند اول: احکام نفقه خویشان. 83

بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه. 84

بند سوم: شرایط وجوب نفقه. 86

بند چهارم: مقدار نفقه. 88

بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب.. 92

بند ششم: الزام به نفقه. 93

1-ضمانت اجراي كيفري.. 93

2-ضمانت اجراى مدنى.. 95

3-قانون حاكم بر ترک نفقه. 96

بند هفتم: مطالعه نفقه در اسناد بین المللی.. 97

1-کلیات نفقه ی اقارب در حقوق کامن لا. 98

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف)ضمانت هاى اجرايى نفقه اقارب در کامن لا. 100

ب)تفاوتهاى حقوق ايران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب.. 101

2- نفقه در حقوق فرانسه. 104

گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین.. 105

بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران. 105

بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه. 107

فصل سوم: حقوق والدین پیش روی کودک.. 112

مبحث اول: حقوق غیر مالی.. 115

گفتار اول: حق احسان و نیکی.. 115

گفتار دوم: حق تکریم و تکریم. 117

گفتار سوم: حق اطاعت.. 119

مبحث دوم: حقوق مالی.. 121

گفتار اول: اجرت والدین.. 121

گفتار دوم: نفقه والدین.. 122

بند اول : مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب.. 124

بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه. 124

بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه. 125

بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه. 127

گفتار سوم: مطالعه حقوق والدین در اسناد بین المللی.. 129

نتیجه و پیشنهادها 133

پیشنهادها 141

فهرست منابع. 142

منابع فارسی.. 142

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

منابع عربی.. 146

منابع خارجی.. 147

منابع اینترنتی.. 148

 

نشانه های اختصاری

اتحادیه بین المللی نجات کودکان………………………………………………………………… .SCIU

اتحادیه جهانی رفاه کودکان………………………………………………………………………. .ICWU

صندوق بین المللی کودکان………………………………………………………………….. .UNICEF

سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد…………………………………………………………………. .NGO

حق شرط……………………………………………………………………………………….. Reservation

حق برتر……………………………………………………………………………………… Supreme right

ج……………………………………………………………………………………………………… جلد کتاب

چ…………………………………………………………………………………………………… دفعات چاپ

ص- صص…………………………………………………………………………………….. .شماره صفحه

م…………………………………………………………………………………………………….. سال میلادی

ه . ق………………………………………………………………………………………………. هجری قمری

ه . ش……………………………………………………………………………………………. هجری شمسی

ق . م………………………………………………………………………………………………… قانون مدنی

ق. ا……………………………………………………………………………………………….. .قانون اساسی

ق . م . ا…………………………………………………………………………….. .قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع………………………………………………………………………………… .قانون مجازات عمومی

ق.ا.ح………………………………………………………………………………………. .قانون امور حسبی

(ص)……………………………………………………………………………… صلی الله علیه و آله وسلم

(ع)…………………………………………………………………………………………………… علیه السلام

(س)……………………………………………………………………………………………… سلام الله علیها

 


مقدمه

خانواده، يك سازمان اجتماعي كوچك می باشد كه روابط اعضاي آن، به خصوص روابط والدين با فرزندان، مهم ترين عنصر شكل دهنده اين سازمان می باشد.كودكان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانون‌گذار، والدين و جامعه دارند. از اين رو بايد سعي گردد تا به بهترين نحو حقوق آنان را استيفا نمود. در عرصه بين‌الملل، كنوانسيون جهاني حقوق كودك مصوب 1989 ميلادي هست كه ايران نيز آن را (با درج حق شرط كلي) مورد تایید قرار داده می باشد. قانون مدني و ديگر قوانين كشور نيز در مورد حقوق كودك مواردي را ذكر كرده‌اند.

كودك به اراده خود به دنيا نمي‌آيد؛ زن و مردي كه به وجود آورنده وي هستند، پس از تولد طفل داراي سمت پدر و مادر مي‌شوند و قانون‌گذار براي آنان يك‌سري حقوق و تكاليفي را مقرر كرده می باشد، كه مهم‌ترين آن تكاليف قانوني، عبارتند از : حضانت، سرپرستي اموال، تربيت، حق نفقه. همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد با مطالعه قوانين مربوط به وظايف والدين كه قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدني آورده شده می باشد ، به عناوين و وظايف كلي بسنده شده می باشد و برخي از آنها مبهم و غيرشفاف می باشد.

در اين قسمت نيز برخي از حقوق، مالی و برخي ديگر، غیرمالی محسوب مي‌گردند كه البته ممكن می باشد برخي از حقوق مخلوطي از اين دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده 1199 قانون مدني دربارة حق نفقه اولاد به عنوان يكي از حقوق مالی كودكان بحث نموده و تكاليفي را براي والدين و ديگران مقرر نموده می باشد. از طرف ديگر بسياري از حقوق كودكان در ذيل حقوق غیرمالی جاي دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدني در باب «حضانت» طفل كه جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درمورد «تربيت» كه يكي از وظايف والدين به شمار می رود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.

در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله چاپ شده می باشد که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان” مطالعه حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام ” (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته می باشد. پایان نامه شراره عنصری با عنوان “قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر ” (1386) که در این پژوهش به مطالعه حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و تأثیر حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته می باشد. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان “مطالعه تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام ” (1387) که در این پژوهش به مقایسه “کنوانسیون حقوق کودک” (مصوب سال 1989) با “میثاق حقوق کودک در اسلام” (مصوب سال 2005) پرداخته می باشد و بعضی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده می باشد.

تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته می باشد. لذا در این پژوهش به مطالعه حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. آغاز قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد مطالعه قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.

هدفهای پژوهش

-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین  طریق مطالعه جامع و مفصل این موضوع.

-مطالعه و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در ارتباط با موضوع.

-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین پیش روی هم.

– کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.

– ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله مطالعه تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.

سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( اظهار روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )

آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی هست؟

آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟

آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده می باشد؟

آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟

فرضیه ها

بله، در این ارتباط بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.

والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.

بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و بعضی را هم از عرف و عادات می توان استنباط نمود.

بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا  هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در پژوهش پیش رو کوشش خواهیم نمود، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد می باشد که طرز ارائه مطالب پژوهش ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری کوشش شده می باشد با بهره گیری از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات مطالعه شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص اظهار شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی زیرا فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به مقصود ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات پژوهش اظهار خواهد گردید.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :163 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***