فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب دفعی

با عنوان :  جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب دفعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) در رشته زیست شناسی

گرایش میکروبیولوژی

عنوان

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات (PRB) از پساب دفعی شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان

استاد راهنما

دکتر حمید رضا پردلی

استاد مشاور

دکتر شهرام شرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان        صفحه

چکیده 1

 فصـل اول: کلیات پژوهش

1-1- فسفر و تأثیر آن در طبیعت.. 3

1-1-1- فسفر. 3

1-1-2- تاریخچه فسفر. 5

1-1-3- تأثیر فسفر در گیاه 6

1-1-4- جذب و انتقال فسفر. 7

1-1-5- تأثیر فسفر در گیاه 7

1-1-6 جذب فسفر. 9

1-1-7- چرخه فسفر. 10

1-1-8- برهمکنش فسفر با دیگر عناصر. 11

1-1-9- معضلات مصرف زياد فسفر. 12

1-1-10- کمبود فسفر. 12

1-1-11- علائم كمبود فسفر. 13

1-1-12- مشكلات مصرف زياد فسفر. 14

1-1-13- راههای جلوگیری از كمبود و بیش بود فسفر. 14

1-1-14- تثبيت فسفرچیست؟. 15

1-1-15- روش‌هاي كاهش تثبيت فسفر. 16

1-1-16- تأثیر فسفر در گياه 16

1-2- انتقال ژنتیکی. 16

1-3- انتقال ماده غذایی. 17

1-4- فاضلاب.. 17

1-4-1- میزان مواد آلی در فاضلابها 18

1-4-2- درجه بندی فاضلاب ها 19

1-4-3- فاضلاب های غیر انسانی.. 19

1-4-4- تخلیه بی رویه فاضلاب های صنعتی در آب های سطحی.. 19

1-4-5 مواد شیمیایی، ایجاد کننده اصلی فاضلاب صنعتی.. 20

1-4-6- میکروارگانیسم ها و تصفیه ی فاضلاب ها و محیط زیست… 21

1-4-7- کاربرد میکروارگانیسم ها در صنعت تصفیه ی فاضلاب ها 21

1-4-8 مهمترین عوامل ضرورت عدم تخلیه فاضلابهای صنعتی به آبهای جاری و زیر زمینی.. 22

1-5 تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی. 25

1-5-1 روشهای تصفیه زیستی با کمک باکتری های هوازی.. 27

 فصـل دوم: سابقه و پیشینه پژوهش

2-1- حذف آلاینده ها و فاضلابها 30

2-2- پدیده اوتریفیکاسیون یا یوتریفیکاسیون. 30

2-3- اثرات یوتریفیکاسیون بر روی منابع آب قابل بهره گیری برای بشر. 31

2-4- تصفیه زیستی فاضلاب.. 32

2-5- موجودات هتروتروف.. 33

2-6- ارتباط بین چرخه فسفر و چرخه آهن. 34

2-7- اهمیت فسفر 35

2-8- تاریخچه تصفیه فاضلاب.. 36

2-9- حذف فسفر از فاضلابها 38

2-10- راندمان حذف فسفر توسط رسوب شیمیایی. 40

2-11- خصوصیات میکروبیولوژی PAOs: 41

 فصـل سوم: مواد و روشها

3-1- وسایل مورد بهره گیری 44

3-2- مواد مورد بهره گیری 45

3-3- روش کار 46

3-3-1- نمونه گیری.. 46

3-3-2 غنی سازی و کشت… 46

3-3-3 محیط کشت :Seperb. 46

3-4- شناسایی. 48

3-4-1- روش بیو شیمیایی.. 48

3-4-2- روش مولکولی.. 48

3-4-3- آزمون های بیو شیمیایی: 49

3-4-3-1- واکنش گرم. 49

3-4-3-2- احیای نیترات… 50

3-4-3-3- تولید هیدروژن سولفید و توانایی حرکت… 51

3-4-3-4- اکسیداز. 52

3-4-3-5- کاتالاز. 52

3-4-3-6- سیترات… 52

3-4-3-7- آزمونOF (Oxidation/Fermentation). 54

3-4-3-8- آزمون MR / VP.. 55

3-4-3-9- هیدرولیز نشاسته. 56

3-4-3-10- هیدرولیز کازئین.. 57

3-4-3-11- تجزیه ژلاتین.. 57

3-4-3-12- شناسایی مولکولی جدایه ها با بهره گیری از تکنیک PCR.. 58

3-4-3-13 استخراج DNA.. 59

3-4-3-14- تهیه ژل آگارز. 60

3-4-3-15- روش تهیه ژل آگارز یکدرصد و الکتروفورز نمونه های ژنومی.. 61

3-4-3-16-PCR.. 62

 فصل چهارم : نتایج

4-1- جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی: 67

4-2- شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 67

4-2-1 آزمون های بیوشیمیایی: 68

4-3- ارزیابی کمی توان حذف فسفات توسط جدایه های باکتریایی. 71

4-4 اندازه گیری هاله حذف فسفات: 72

4-5- نتیجه ی اندازه گیری هاله ها 73

4-6- مطالعه هاله ایجاد شده 74

4-7- مطالعه مقدار فسفات جذب شده توسط جدایه ها 75

4-8- نتایج مربوط به شناسایی مولکولی باکتری. 77

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-8-1 نتایج کیفی و کمی استخراج DNA.. 77

4-8-1-1 مطالعه نتایج کیفی.. 77

4-8-1-2 مطالعه نتایج کمی.. 77

4-8-2 نتایج PCR.. 78

4-8-2-1 نتایج تعیین توالی.. 78

 فصـل پنجم: بحث

5-1- جداسازی و شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 93

:Brevundimonas diminuta-1-1-5. 93

Ochrobactrum grignonense-2-1-5: 93

Exiguobacterium sibiricum-3-1-5: 94

5-2- خصوصیات جدایه های باکتریایی حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی. 95

5-3- تخمین کمی حذف فسفات توسط جدایه ها در محیط seperb. 95

پیشنهادات.. 96

چکیده

امروزه از آب هاي پذيرنده نظير درياچه ها و رودخانه ها به عنوان محلي براي دفع فاضلاب ها و پساب ها بهره گیری مي گردد. مانند آلاينده هايي كه از طريق دفع پساب ها و فاضلاب ها وارد آب هاي پذيرنده مي شوند، تركيبات مغذي خصوصاً نيترات ها و فسفات ها هستند. ورود اين آلاينده ها به منابع آبي باعث غني شدن پيكره آبي به وسيله تركيبات مغذي مذکور مي گردد كه خود باعث افزايش رشد و تكثير گياهان آبزي علی الخصوص جلبك ها شده و پديده یوتریفيكاسيون را سبب مي گردند. در روش شیمیایی با بهره گیری از مواد شیمیایی و رسوب دادن، آلاینده ها را از محیط جدا می کنند. این روش اغلب هزینه بر و گاهی نیز به دلیل سمیت مواد اضافه شده به محیط آسیب وارد می گردد. در روش هاي بیولوژیکی با بهره گیری از میکروارگانیسم هاي جاذب فسفات و دنیتریفیکانت ها حذف این مواد از محیط انجام می شود، كه فسفر حذف شده از پساب به عنوان پلي فسفات داخل سلولي در می آید. این روش به دلیل هزینه پایین، کم خطر بودن و رسیدن این مواد به حد استاندارد بین المللی مورد توجه قرار گرفته می باشد.

امروزه با افزایش شناخت از میکروارگانیسم ها و پیشترفت علم یکروب شناسی و بیوتکنولوژی بهره گیری از میکروب ها بعنوان راهبردی، جهت حذف آلاینده های موجود در فاضلاب بخصوص فسفات مطرح می گردد.این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در این مطالعه از نمونه های فاضلاب شهرکی صنعتی آق قلا جهت جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات بهره گیری گردید.در مجموع 30 جدایه با بهره گیری از محیط اختصاصی seperb وبر پایه ی تشکیل هاله ی شفاف اطراف کلنی ناشی از حذف فسفات موجود در محیط جداسازی شدند. تمامی این جدایه ها تا سطح جنس و گونه با بهره گیری از کتاب راهنمای شناسایی سیستماتیک باکتریهای برجی (2006) شناسایی مقدماتی شدند.از بین این 30 جدایه، 3 جنس باکتری با در نظر داشتن بزرگتر بودن هاله ی اطراف آنها نشان می داد که فسفات بیشتری را از محیط حذف کردند. شناسایی مولکولی این باکتریها با بهره گیری از تکنیک PCR بر پایه ژن 16SrRNA نشان داد که این جدایه ها منسوب به 3 جنس Brevundimonas، Ochrobactrum و Exiguobacterium می باشند.

 کلمات کلیدی: حذف فسفات، فاضلاب صنعتی،محیط کشت seperb

1-1- فسفر و تأثیر آن در طبیعت

1-1-1- فسفر 

فسفر یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی می باشد که نماد آن P و عدد اتمی آن 15 میباشد. فسفر یک عنصر غیر فلزی چند ظرفیتی گروه نیتروژن بوده و معمولا در سخره ها و کانی های فسفاتی و همچنین در تمام سلولهای زنده پیدا نمود میشود اما هیچگاه به صورت طبیعی تنها و بدون ترکیب با عناصر دیگر وجود ندارد. فسفر بسیار واکنش پذیر بوده و هنگام ترکیب با اکسیژن نور کمی از خود انتشار می دهد. از عناصر لازم و حیاتی ارگان های زنده بوده و نامش به شکلهای گوناگون ذکر می گردد. مهمترین بهره گیری فسفر در تولید کود می باشد. همچنین در تولید مواد منفجره کبریت آتش بازی مواد حشره کش خمیر دندان و مواد شوینده و همچنین مانیتورهای کامپیوتر نیز کاربرد دارد فسفر معمولا به شکل یک ماده جامد و موم مانند سفید رنگ می باشد که بوی نامطبوعی دارد. فسفر خالص بی رنگ و شفاف می باشد. اگرچه این نافلز در آب قابل حل نیست اما در دی سولفید کربن حل می گردد. فسفر خالص به سرعت در هوا می سوزد و تبدیل به پنتا اکسید فسفر می گردد فسفر به چهار پنج شکل مختلف هست. ( سفید یا زرد، قرمز سیاه (یا بنفش). که متداول ترین آنها فسفر قرمز و سفید میباشند که هر دوی آنان از گروه چهار اتمی های چهار وجهی
می­باشند. فسفر سفید در تماس با هوا می سوزد و در مجاورت با گرما یا نور به فسفر قرمز تبدیل میشود که دو حالت آلفا و بتا دارد که با انتقال دمای -3.8 درجه سانتیگراد از هم تفکیک می شوند. در عوض فسفر قرمز پایدار تر بوده و در فشار بخار 1 اتمسفر در 17 درجه سانتیگراد تصعید می گردد و از تماس و یا گرمای مالشی می سوزد. فسفر سیاه چندشکلی Allotrope هم در ساختاری مشابه گرافیت که در آن اتمها در یک صفحه شش وجهی چیده شده و هادی جریان الکتریسیته هستند هست. اسید فسفریک غلیظ شده که 70درصد تا 75درصد (P2O)5دارد، در(کشاورزی و تولید کود بسیار مهم می باشد). در نیمه دوم قرن بیستم نیاز بیشتر به کودها تولیدات فسفری را به مقدار قابل توجهی افزایش داد. (Rodriguez et al : 1999)

فسفر بعد از ازت مهم‌ترين عنصر غذايي در تغذيه گياه می باشد. تأثیر فسفر برخلاف ازت كه در رشد رويشي گياه مهم می باشد، در رشد زايشي و تشكيل گل و ميوه مهم‌تر و موثرتر می باشد. منبع اصلي تأمين فسفر مورد نياز گياه، كودهاي فسفري می باشد. كودهاي فسفري از سنگ معدن فسفات تهيه مي‌شوند. تغذيه فسفري قدمت طولاني دارد. در قديم توليدكنندگان استخوان را زير خاك مي‌كردند تا فسفر مورد نياز را تهيه كنند و اصولاً صنعت كود سازي فسفري به اين طريق شروع گردید. محققين با اضافه كردن اسيد بر روي استخوان، فسفر موجود در استخوان را براي گياه قابل بهره گیری مي‌كردند. كودهاي فسفري از سنگ معدن فسفر (آپاتيت) توليد مي‌گردد. و با افزودن اسيد سولفوريك به سنگ معدن فسفات، كود سوپر فسفات تهيه مي‌گردد كه داراي منو كلسيم فسفات و مقداري گچ می باشد. اين كود 26درصد (P2O)5 دارد. كود سوپر فسفات ساده 16درصد تا 20درصد (P2O)5 دارد. كود سوپر فسفات تريپت حدود 47درصد (P2O)5 دارد و بدليل اينكه درصد فسفات زيادي دارد، سوپر فسفات غليظ هم ناميده مي‌گردد. كود فسفات آمونيوم به عنوان كود فسفري و كود ازتي مورد بهره گیری قرار مي‌گيرد. كودهاي فسفري محلول هستند(Rodriguez et al : 1999).

دیگر کاربردهای فسفر عبارتند از:

1-فسفر برای تولید شیشه مخصوص برای لامپهای سدیمی بهره گیری میشود.

2-فسفات کلسیم یا Bone-Ash برای تولید ظروف چینی مرغوب و Mono_calcium Phosphate که در بکینگ پودر مصرف دارد بهره گیری می گردد.

3-همچنیند این عنصر در تولید فلزات برنز فسفات و دیگر فلزات استیل کاربرد دارد.

4-تری سدیم فسفات در ماده های تصفیه کننده برای شیرین کردن آب و همچنین جلوگیری از فرسایش لوله­ها کاربرد دارد.

5-از فسفر سفید در ساخت بمب های آتش زا و دود زا و گلوله های رسام بهره گیری می گردد.

6-فسفر کاربردهای گوناگون دیگری در ساخت کبریت­های بی­خطر، مواد آتش­زا، حشره­کش­ها، خمیردندان­ها و مواد پاک کننده دارد.

ترکیبات فسفری تأثیر حیاتی در تمام گونه های حیات شناخته شده در زمین دارد. فسفرهای معدنی تأثیر کلیدی در ملکولهای بیولوژیکی مانند DNAو RNA که قسمتی از استقامت های ملکولی را شکل
می دهند بازی می کنند. همچنین سلولهای زنده از فسفرهای معدنی برای ذخیره و انتقال انرژی سلولی از طریق تری فسفات آدنوزین ATP بهره گیری می کنند. نمکهای فسفات کلسیوم هم توسط حیوانات برای سفت شدن استخوان بهره گیری می گردد. ضمناً فسفر یک عضو حیاتی برای پروتوپلاسمهای سلولی و بافتهای عصبی می­باشد، فسفر (که یونانی آن فسفروس به معنای”حامل روشنایی” و از نامهای باستانی سیاره زهره می باشد) در سال 1669 توسط شیمیدان آلمانی Henning Brand در حین تولید یک دارو از ادرار کشف گردید. براند با تبخیر ادرار کوشش در تقطیر نمک داشت که در این فرایند ماده سفید رنگی تولید گردید که در تاریکی
می­درخشید و با نور زیادی می­سوخت. از آن روز تابندگی فسفری برای توضیح اشیاءی که در شب بدون سوختن می درخشند بکار برده گردید.

کبریت­های اولیه که از فسفر سفید در ترکیباتشان بهره گیری می­گردید به دلیل سمی بودن خطرناک بودند و بهره گیری از آنها موجبات قتل و خودکشی و…. را فراهم می نمود. (یک داستان نا معلوم حکایت از این دارد که زنی با اضافه کردن فسفر سفید به غذای شوهرش قصد کشتن وی را داشت که هنگام جوشانیدن غذا به دلیل به وجودآمدن بخار نورانی لو رفت).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنین کارگران کبریت ساز به دلیل مجاورت با بخار آن دچار مردگی استخوانهای فک می­شدند. زمانی که فسفر قرمز که خاصیت آتش زایی فسفر به دلیل واکنش پذیری در هوا و دیگر مواد حاوی اکسیژن به تنهایی در طبیعت پیدا نمود نمی گردد اما به صورت ترکیبی به مقدار زیادی در معادن گوناگون پخش شده اند. که بزرگترین این معادن در روسیه، مراکش، فلوریدا، Idaho, Tennesseو Utah قرار دارد. فسفرهای چند شکلی سفید می توانند به شیوه های گوناگونی تهیه شوند. در یک فرایند تری کلسیم فسفات که از صخره های فسفاتی گرفته شده در مجاورت کربن و سیلیکا در کوره های سوختی یا برقی حرارت داده می­گردد. در این فرایند عناصر فسفری به صورت بخار آزاد شده و به صورت اسید فسفریک جمع آوری می­شوند. و سمی به مراتب کمتری را دارد کشف گردید جایگزین فسفر سفید در صنعت کبریت سازی گردید. فسفر به عنوان کليد زندگي گياه لقب گرفته و مهم‌ترين تأثیر فسفر در گياه، در انتقال و ذخيره انرژي به صورت مولکول ATP می باشد. فسفر در رشد زايشي و تشکيل گل و غيره تأثیر مهم و مؤثري دارد (ملكوتي، 1378).

1-1-2- تاریخچه فسفر

اگر چه کیمیاگران غرب فسفر را در قرن 12 کشف کرده اند، اما کشف آن بهBrand Henning نسبت داده شده که فسفر را به وسیله ی تخلیص آن از اوره در سال 1669 جدا نمود. فسفر اولین عنصری می باشد که به ثبت رسید. اسم فسفر از کلمه ی یونانی phôs به معنی نور و phoros به معنی حمل کننده مشتق شده می باشد. یک ترکیب پایدار این عنصر وقتی که با اکسیژن ترکیب می گردد نور را به دام می اندازد. فسفر اولین محصول تجاری بود که به وسیله  Brand ساخته گردید. وی استخوان را با نیتریک و سولفوریک اسید مخلوط و فسفریک اسید تولید نمود. سپس فسفریک اسید حاصل را حرارت داد و فسفر خالص به دست آورد. فسفر، هم در گیاهان و هم در حیوانات، تأثیر مهمی را در واکنش های بیو شیمیایی متعدد اعمال می کند. فسفر در موجودات زنده، خاک و در صخره ها پیدا نمود می گردد و اغلب تحت عنوان یک ترکیب شیمیایی به نام فسفات شناخته می گردد. فسفری که از صخره ها استخراج می گردد به سه دسته سفید، سیاه و قرمز تقسیم می گردد.

تعداد صفحه :120

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com